Jste zde

Komentované zápisy ze schůze ZO

 • Rok 2017
  • Leden
  • - Informace : “Ptačí chřipka- Řitovíz“
   - Kontrola zápisu z minulé schůze ZO (ze dne 16.12.2016), čtením
   - Informace o stavu obecních financí
   - Informace o rozpočtovém opatření k 31.12.2016
   - Projednání a schválení rozpočtového opatření č,1/2017
   - Projednání žádosti o finanční dar na Babybox Jindřichův Hradec
   - Projednání a schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
   - Informace o instalaci akumulačních kamen do prodejny potravin
   - Příprava POV obce Kocelovice na roky 2018- 2023

  • Únor
  • - Projednání a schválení opravy rozpočtu na rok 2017
   - Informace o rozpočtovém opatření č.2/2017
   - Projednání a schválení rozpočtového opatření č.3/2017
   - Informace o setkání starostů Blatenska s představiteli Jč. kraje. Zúčastnil se Martin Lukáš.
   - Příprava Programu obnovy venkova – Kocelovice 2018 -2023
   - Projednání a schválení uzavření smlouvy s městem Blatná, školní docházka, MŠ,ZŠ.
   - Projednání souhlasu se zřízením sjezdu na pozemek par.č.2294
   - Projednání a schválení spolupořádání oslavy MDŽ
   - Informace o zavedení EET do prodejny potravin
   - Projednání návrhu na nákup nových sekaček na trávu
   - Projednání návrhu na nákup mobiliáře do sálu
   - Informace o získání zvonů na třídění odpad a kontejneru
   - Informace o postupu získání stavebního povolení komunikace Z.H.
   - Příprava vítání občánků a zlatých svateb

  • Březen
  • - Projednání a schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu s městem Blatná
   - Projednání a schválení nákupu počítače do obecní knihovny
   - Projednání a schválení smlouvy se Svazkem obcí Blatenska
   - Projednání a schválení žádosti Charity Strakonice o finanční dar
   - Projednání a schválení žádosti Tělesně postižených Blatná o finanční dar
   - Projednání žádosti o snížení nájmu za rybník Nádržka
   - Informace o postupu získání stavebního povolení komunikace Z. H.
   - Projednání a schválení opravy komunikace k areálu ZD Lnáře
   - Informace od ČSŽ Kocelovice – ukončení pronájmu pozemku
   - Informace o jednání ohledně přípravy POV 2018-2023
   - Příprava vítání občánků a zlatých svateb
   - Informace o nákladech na spolupořádání Oslavy MDŽ
   - Příprava Společenského večera- Dne matek
   - Informace o objednávce mobiliáře do sálu
   - Informace o objednání nových sekaček na trávu

  • Duben
  • - Projednání a schválení žádosti ČSŽ Kocelovice
   - Projednání a schválení odkoupení bývalého ACHP
   - Informace- dětské hřiště po zániku ČSŽ Kocelovice
   - Informace o přípravě vítání občánků
   - Opětovné projednání žádosti o snížení nájemného za rybník Nádržka
   - Příprava Společenského večera a oslavy Dne matek
   - Informace Příbramská rallye
   - Informace o stavu žádosti o kompostéry
   - Informace o odprodeji plynovodu Niva

  • Květen
  • - Projednání a schválení Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kocelovice za rok 2016
   - Projednání a schválení Účetní závěrky obce Kocelovice za rok 2016
   - Projednání a schválení dodatku č,1/2017, ke směrnici o evidenci majetku
   - Projednání a schválení žádosti SDH Kocelovice o finanční příspěvek
   - Projednání a schválení rychlostní zkoušky Příbramské rallye
   - Informace o konání vítání občánků
   - Příprava oslav „Zlatých svateb“

  • Červen
  • - Projednání a schválení dohody o vytvoření školského obvodu MŠ
   - Projednání a schválení věcného břemene plynofikace Svazku obcí Niva
   - Projednání a schválení návrhu na směnu pozemků, Pila Nový dvůr
   - Informace o přidělení dotace z POV KÚ Č. Budějovice
   - Informace o přípravě POV Obce Kolcelovice
   - Informace o konání Skautského tábora pod Hubenovem
   - Informace o nákladech na sběrný den – 27.5.2017
   - Informace o nákladech na společenský večer
   - Informace o nákladech na Zlaté svatby

  • Červenec
  • - Projednání a schválení žádosti ČSŽ Kocelovice
   - Informace o výběru dodavatele akce – komunikace Zelená Hora
   - Informace obecní rybníček Nádržka
   - Informace o komunikaci s ČSŽ Kocelovice
   - Informace o konání fotbalového turnaje

  • Září
  • - Projednání žádosti Domova pro seniory Blatná o finanční dar
   - Projednání a schválení vlastního podílu obce, dotace kompostéry
   - Příprava rozpočtu obce Kocelovice na rok 2018
   - Informace o postupu příprav, oprava komunikace „Zelená Hora“
   - Informace o postupu prací – oprava koupelny v obecním bytě
   - Informace o postupu v odkupu bývalého ACHP
   - Informace o postupu prodeje plynovodu Svazku obcí Niva
   - Informace o průběhu 11. Ročníku Běhu K-H-K

  • Ŕíjen
  • - Projednání žádosti oddílu stolního tenisu, TJ Sokol Lnáře
   - Příprava rozpočtu obce Kocelovice na rok 2018
   - Projednání žádosti občana T. R. o opravu obecní kanalizace
   - Informace o postupu směny pozemku – cesta Nový Dvůr
   - Informace o navýšení ceny svozu PDO
   - Informace o postupu prací na opravě koupelny v obecním bytě
   - Informace o postupu v odkupu bývalého ACHP
   - Informace o postupu v instalaci vypuklého zrcadla „Za Sady“
   - Informace – kompostéry
   - Informace o jednání s firmou EKO -KOM

  • Listopad
  • - Projednání a schválení rozpočtového opatření č.14/2017
   - Projednání a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Kocelovice na léta 2019-2021
   - Projednání a schválení rozpočtu obce Kocelovice na rok 2018
   - Projednání a schválení příspěvku dětem a starším občanům s trvalým pobytem v obci
   - Projednání návrhu na poskytnutí finančního příspěvku farnosti Kasejovice
   - Informace o postupu prací „Oprava komunikace Zelená Hora“.
   - Informace o žádosti o finanční příspěvek organizaci PREVENT

 • Rok 2016
  • Leden
  • - Projednání žádosti Sokola Bělčice o finanční dar
   - Informace o podaných žádostech o dotace na rok 2016
   - Informace o projektech „Revitalizace zeleně“ v k.ú. Kocelovice
   - Informace o hospodaření v obecních lesích v roce 2015
   - Informace o plánované výměně osvětlovacích těles veřejného osvětlení
   - Projednání návrhu na navýšení hodinové sazby na dohody o provedení práce

  • Únor
  • - Projednání a schválení žádosti SDH o neinvestiční dotaci
   - Informace o kontrole ČIŽP České Budějovice v obecních lesích
   - Informace o lesním porostu na pozemku par.č. 2053
   - Informace o možnosti získání dotace na revitalizaci „Lipové aleje“
   - Informace o možnosti získání dotace na dodávkové auto pro SDH
   - Informace o setkání s hejtmanem Jihočeského kraje v Blatné
   - Informace o možné náhradě venkovního Vánočního stromu

  • Březen
  • - Projednání nabídky firmy DAS
   - Informace o kácení v porostu na pozemku par. Č. 2053 ( u Mělče)
   - Informace o výsledku auditu krajského úřadu
   - Příprava vítání občánků

  • Duben
  • - Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Kocelovice za rok 2015 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kocelovice za rok 2015
   - Projednání a schválení Účetní závěrky obce Kocelovice za rok 2015
   - Projednání a schválení Závěrečného účtu svazku obcí Niva za rok 2015 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Niva za rok 2015
   - Projednání a schválení Účetní závěrky Svazku obcí Niva za rok 2015
   - Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí, věcná břemena pro firmu E-on, přívod el. energie pozemky par.č. 32 a 1943/1 k.ú. Kocelovice
   - Informace o stavu podaných žádostí o dotace pro rok 2016
   - Projednání žádosti o neinvestiční dotaci - Charita Strakonice
   - Projednání žádosti o neinvestiční dotaci - Svaz tělesně postižených Blatná
   - Informace o přípravě II. Etapy kanalizace „Zelená hora"
   - Informace o přípravě stavby „Komunikace — Zelená hora"
   - Příprava vítání občánků

  • Květen
  • - Informace o ukončení prací místnosti v budově bývalé škole
   - Informace o nákladech na společenský večer- 14. 5. 2016
   - Vítání občánků- 28. 5. 2016

  • Červen
  • - Projednání a schválení věcného břemene E-on, čp. 70
   - Informace „Dětský letní tábor Hubenov“
   - Informace „Skautský tábor pod Hubenovem“
   - Informace o podané žádosti T. R.
   - Informace, nové webovky obce Kocelovice
   - Příprava fotbalového turnaje- 20. ročník

  • Červenec
  • - Informace „Dětský letní tábor Hubenov“
   - Informace kanalizace Zelná Hora II.etapa
   - Informace příprava opravy komunikace
   - Projednání žádosti SOBu o finanční dar
   - Informace „Pouťové atrakce“
   - Informace o průběhu 20.ročníku fotbalového turnaje

  • Září
  • - Projednání a schválení věcného břemene Tomáš Radil
   - Projednání žádosti o směnu pozemku — Pila Nový dvůr
   - Projednání žádosti Záchranné stanice živočichu Makov
   - Informace o jednání o nových webových stránkách obce
   - Informace kanalizace Zelená hora II. Etapa
   - Informace — příprava opravy komunikace Zelená hora
   - Informace o kontrole krizového řízení obce a SDH
   - informace o opravě elektroinstalace v budově OÚ
   - Projednání návrhu o podání žádosti o dotaci SMOOS
   - Informace o průběhu 10. ročníku běhu K-H-K

  • Říjen
  • - Nové webové stránky obce Kocelovice
   - Informace-dotace MŽP-domácí čistírny odpadních vod
   - Informace-příprava opravy komunikace Zelená Hora
   - Informace dotace kanalizace Zelená Hora II.etapa
   - Příprava rozpočtu obce

  • Listopad
  • - Projednání žádosti TJ Sokol Lnáře o finanční příspěvek
   - Projednání a schválení rozpočtu obce Kocelovice na rok 2017
   - Projednání a schválení příspěvku dětem a starším lidem
   - Projednání návrhu na poskytnutí finančního příspěvku farnosti Kasejovice
   - Informace-příprava opravy komunikace Zelená Hora

 • Rok 2015
  • Leden
  • - Projednání a schválení úhrady vlastního podílu na Mysis
   - Projednání a schváleni žádosti SDH Kocelovice o finanční příspěvek na činnost
   - Projednání a schválení žádosti tělesně postižených Blatná o finanční příspěvek
   - Projednání návrhu na přidělování palivového dřeva z obecních lesů
   - Informace o posunu v legalizaci bývalého ACHP

  • Únor
  • - Projednání žádosti o nákup nového krájecího stroje do prodejny
   - Projednání žádosti Charity Sousedovice o finanční příspěvek
   - Projednání žádosti Pečovatelské služby Blatná o fin. příspěvek
   - Informace o postupu v legalizaci bývalého ACHP
   - Oprava kanalizaci „Zelená hora"
   - Informace o podání žádosti přes SOB na nákup kontejnerů na odpad
   - Informace o činnosti v obecních lesích v roce 2014
   - Projednání a schválení zveřejnění záměru pronájmu pozemků
   - Informace o opravě propustku pod cestou do „Kobyly"
   - Prořez křoví kolem cesty na Hornosín
   - Lipová alej k „Novému Dvoru"
   - Příprava vítání občánků a železné svatby

  • Březen
  • - Informace o postupu v legalizaci bývalého ACHP
   - Schválení žádosti obce o bezúplatný převod pozemků
   - Projednání a schválení pronájmu obecních pozemků, tábor Hubenov
   - Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2015

  • Květen
  • - Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Kocelovice za rok 2014
   - Projednání a schválení navýšení výdajů na pořízení územního plánu
   - Informace o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu
   - Informace o nezískání dotace z POV Jihočeského kraje, na akci „Kanalizace zelená hora"
   - Projednání návrhu na řešení akce „Kanalizace zelená hora"
   - Projednání a schválení návrhu na opravu nevyužívané místnosti v budově bývalé školy
   - Informace o opravě obecního traktoru
   - Informace o koupi traktorového vleku

  • Červen
  • - Projednání a schválení Závěrečného účtu DSO Niva za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Niva za rok 2014
   - Informace o opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP
   - Informace o místním šetření, výstavba odchovny dobytka
   - Informace o předpokládaných nákladech na opravu nevyužívané místnosti v budově bývalé školy
   - Informace o přípravě fotbalového turnaje, 19 ročník

  • Červenec
  • - Projednání a schválení návrhu usnesení k vydání Územního plánu Kocelovice
   - Informace o provedené opravě hospůdky
   - Informace o připravované opravě vnějších omítek na budově bývalé školy
   - Informace o pouťových atrakcích
   - Informace o přípravě běhu K — H — K, září 2015

  • Září
  • - Informace k Územnímu plánu obce Kocelovice
   - Informace o „Černé skládce" u lesa „Soudný"
   - Projednání a schválení nákupu křovinořezu
   - Projednání a schválení prominutí poplatků za komunální odpad
   - Informace o přípravě opravy kanalizace „Zelená hora" 1. etapa
       Smlouva o dílo - Obnova stávajícího kanalizačního řadu

   - Informace o pouťových atrakcích
   - Informace o běhu K — H — K, září 2015

  • Říjen
  • - Informace od Policie ČR Blatná-„Černá skládka“ u lesa Soudný
   - Projednání a schválení věcného břemene „České dráhy“
   - Projednání a schválení výše poplatku za komunální odpad v roce 2016
   - Informace o postupu prací kanalizace „Zelená hora“-I.etapa
   - Projednání a schválení nákupu víceúčelového křovinořezu
   - Informace o přípravě rozpočtu na rok 2016
   - Informace kronikářka- knihovník, přihlášení kroniky do soutěže SOBu

  • Listopad
  • - Projednání žádosti Občanského sdružení Prevent
   - Projednání a schválení podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje na akci: Obnova kanalizačního řadu Zelená hora — II. etapa
   - Projednání a schválení podání žádosti o dotaci od MMR — Oprava komunikace na pozemcích par.č. 32 a par.č. 1946/1
   - Projednání a schválení úhrady el.energie spotřebované při zalévání hřbitova
   - Projednání a schválení příspěvku dětem a starším lidem
   - Informace kronikářka – knihovník

  • Prosinec
  • - Projednání a schváleni rozpočtu obce Kocelovice na rok 2016
   - Projednání a schválení rozpočtu Svazku obcí Niva na rok 2016
   - Doplnění zápisu ze dne 29.5.2015, schválení účetní závěrky za rok 2014
   - Schválení příspěvku SOB, jako podíl obce za zpracování pasportů
   - Projednání a schválení žádosti o individuální dotaci pro Sokol Lnáře
   - Projednání a schválení plánu inventur, včetně jmenování invent. komisí

 • Rok 2014
  • Leden
  • Únor
  • Březen
  • Duben
  • Květen
  • Červen
  • Červenec
  • Září
  • - Projednání a schválení pořízení radarových měřičů rychlosti
   - Projednání a schválení opravy střechy nad buňkou u fotbal. hřiště.
   - Projednání žádosti záchranné stanice živočichů Makov
   - Projednání a schválení prominutí místních poplatků

  • Říjen
  • - Volba starosty
   - Volba místostarosty
   - Volba předsedy finančního výboru
   - Volba předsedy kontrolního výboru
   - Volba předsedů dalších výborů
   - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO

  • Listopad
  • - Doplnění členů výboru obce
   - Projednání a schválení rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2015
   - Projednání žádosti oddílu stolního tenisu TJ Sokol Lnáře
   - Projednání návrhu na poskytnutí finančního příspěvku Farnosti Kasejovice
   - Projednání a schválení příspěvku dětem a starším lidem
   - Projednání a schválení podání žádosti o dotaci
   - Projednání a schválení žádosti o úvěr od Komerční banky
   - Příprava rozpočtu obce na rok 2015

  • Prosinec
  • - Projednání a schváleni rozpočtu obce Kocelovice na rok 2015
   - Projednání a schválení rozpočtu Svazku obcí Niva na rok 2015
   - Projednání a schválení směrnice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
   - Projednání a schválení dodatku ke směrnici o účetnictví č.2/2010
   - Projednání a schválení plánu inventur, včetně jmenování invent. komisí
   - Projednání žádosti PREVENTU o finanční příspěvek
   - Informace o novém nájemci prodejny potravin, zveřejnění záměru

 • Rok 2013
 • Rok 2012
 • Rok 2011

Komentáře

Pracuji na kanceláři starosty Úřadu městské části Praha 1. Možná víte, že v poslední době je tato městská část hodně propíraná z důvodu rozporů ve vedení radnice.
Při své práci vidím občas i do zákulisí těchto bojů, nicméně musím podotknout, že jsou alespoň trochu na úrovni... kam se však poděla v Kocelovicích?!

bousovamartina@centrum.cz

To tedy nevím Martino, přijď se někdy podívat na jednání obce a třeba změníš názor, kdo koho napadá.

Vše o Drupal.