Kocelovice a okolí

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Listopad 2017
 • - Projednání a schválení rozpočtového opatření č.14/2017
  - Projednání a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Kocelovice na léta 2019-2021
  - Projednání a schválení rozpočtu obce Kocelovice na rok 2018
  - Projednání a schválení příspěvku dětem a starším občanům s trvalým pobytem v obci
  - Projednání návrhu na poskytnutí finančního příspěvku farnosti Kasejovice
  - Informace o postupu prací „Oprava komunikace Zelená Hora“.
  - Informace o žádosti o finanční příspěvek organizaci PREVENT

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Říjen 2017
 • - Projednání žádosti oddílu stolního tenisu, TJ Sokol Lnáře
  - Příprava rozpočtu obce Kocelovice na rok 2018
  - Projednání žádosti občana T. R. o opravu obecní kanalizace
  - Informace o postupu směny pozemku – cesta Nový Dvůr
  - Informace o navýšení ceny svozu PDO
  - Informace o postupu prací na opravě koupelny v obecním bytě
  - Informace o postupu v odkupu bývalého ACHP
  - Informace o postupu v instalaci vypuklého zrcadla „Za Sady“
  - Informace – kompostéry
  - Informace o jednání s firmou EKO -KOM

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Září 2017
 • - Projednání žádosti Domova pro seniory Blatná o finanční dar
  - Projednání a schválení vlastního podílu obce, dotace kompostéry
  - Příprava rozpočtu obce Kocelovice na rok 2018
  - Informace o postupu příprav, oprava komunikace „Zelená Hora“
  - Informace o postupu prací – oprava koupelny v obecním bytě
  - Informace o postupu v odkupu bývalého ACHP
  - Informace o postupu prodeje plynovodu Svazku obcí Niva
  - Informace o průběhu 11. Ročníku Běhu K-H-K

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Červenec 2017
 • - Projednání a schválení žádosti ČSŽ Kocelovice
  - Informace o výběru dodavatele akce – komunikace Zelená Hora
  - Informace obecní rybníček Nádržka
  - Informace o komunikaci s ČSŽ Kocelovice
  - Informace o konání fotbalového turnaje

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Červen 2017
 • - Projednání a schválení dohody o vytvoření školského obvodu MŠ
  - Projednání a schválení věcného břemene plynofikace Svazku obcí Niva
  - Projednání a schválení návrhu na směnu pozemků, Pila Nový dvůr
  - Informace o přidělení dotace z POV KÚ Č. Budějovice
  - Informace o přípravě POV Obce Kolcelovice
  - Informace o konání Skautského tábora pod Hubenovem
  - Informace o nákladech na sběrný den – 27.5.2017
  - Informace o nákladech na společenský večer
  - Informace o nákladech na Zlaté svatby

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Květen 2017
 • - Projednání a schválení Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kocelovice za rok 2016
  - Projednání a schválení Účetní závěrky obce Kocelovice za rok 2016
  - Projednání a schválení dodatku č,1/2017, ke směrnici o evidenci majetku
  - Projednání a schválení žádosti SDH Kocelovice o finanční příspěvek
  - Projednání a schválení rychlostní zkoušky Příbramské rallye
  - Informace o konání vítání občánků
  - Příprava oslav „Zlatých svateb“

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Duben 2017
 • - Projednání a schválení žádosti ČSŽ Kocelovice
  - Projednání a schválení odkoupení bývalého ACHP
  - Informace- dětské hřiště po zániku ČSŽ Kocelovice
  - Informace o přípravě vítání občánků
  - Opětovné projednání žádosti o snížení nájemného za rybník Nádržka
  - Příprava Společenského večera a oslavy Dne matek
  - Informace Příbramská rallye
  - Informace o stavu žádosti o kompostéry
  - Informace o odprodeji plynovodu Niva

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Březen 2017
 • - Projednání a schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu s městem Blatná
  - Projednání a schválení nákupu počítače do obecní knihovny
  - Projednání a schválení smlouvy se Svazkem obcí Blatenska
  - Projednání a schválení žádosti Charity Strakonice o finanční dar
  - Projednání a schválení žádosti Tělesně postižených Blatná o finanční dar
  - Projednání žádosti o snížení nájmu za rybník Nádržka
  - Informace o postupu získání stavebního povolení komunikace Z. H.
  - Projednání a schválení opravy komunikace k areálu ZD Lnáře
  - Informace od ČSŽ Kocelovice – ukončení pronájmu pozemku
  - Informace o jednání ohledně přípravy POV 2018-2023
  - Příprava vítání občánků a zlatých svateb
  - Informace o nákladech na spolupořádání Oslavy MDŽ
  - Příprava Společenského večera- Dne matek
  - Informace o objednávce mobiliáře do sálu
  - Informace o objednání nových sekaček na trávu

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Únor 2017
 • - Projednání a schválení opravy rozpočtu na rok 2017
  - Informace o rozpočtovém opatření č.2/2017
  - Projednání a schválení rozpočtového opatření č.3/2017
  - Informace o setkání starostů Blatenska s představiteli Jč. kraje. Zúčastnil se Martin Lukáš.
  - Příprava Programu obnovy venkova – Kocelovice 2018 -2023
  - Projednání a schválení uzavření smlouvy s městem Blatná, školní docházka, MŠ,ZŠ.
  - Projednání souhlasu se zřízením sjezdu na pozemek par.č.2294
  - Projednání a schválení spolupořádání oslavy MDŽ
  - Informace o zavedení EET do prodejny potravin
  - Projednání návrhu na nákup nových sekaček na trávu
  - Projednání návrhu na nákup mobiliáře do sálu
  - Informace o získání zvonů na třídění odpad a kontejneru
  - Informace o postupu získání stavebního povolení komunikace Z.H.
  - Příprava vítání občánků a zlatých svateb

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Leden 2017
 • - Informace : “Ptačí chřipka- Řitovíz“
  - Kontrola zápisu z minulé schůze ZO (ze dne 16.12.2016), čtením
  - Informace o stavu obecních financí
  - Informace o rozpočtovém opatření k 31.12.2016
  - Projednání a schválení rozpočtového opatření č,1/2017
  - Projednání žádosti o finanční dar na Babybox Jindřichův Hradec
  - Projednání a schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  - Informace o instalaci akumulačních kamen do prodejny potravin
  - Příprava POV obce Kocelovice na roky 2018- 2023

Stránky

Subscribe to Kocelovice.eu RSS Vše o Drupal.