Kocelovice a okolí

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Listopoad 2016
 • - Projednání žádosti TJ Sokol Lnáře o finanční příspěvek
  - Projednání a schválení rozpočtu obce Kocelovice na rok 2017
  - Projednání a schválení příspěvku dětem a starším lidem
  - Projednání návrhu na poskytnutí finančního příspěvku farnosti Kasejovice
  - Informace-příprava opravy komunikace Zelená Hora

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Říjen 2016
 • - Nové webové stránky obce Kocelovice
  - Informace-dotace MŽP-domácí čistírny odpadních vod
  - Informace-příprava opravy komunikace Zelená Hora
  - Informace dotace kanalizace Zelená Hora II.etapa
  - Příprava rozpočtu obce

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Září 2016
 • - Projednání a schválení věcného břemene Tomáš Radil
  - Projednání žádosti o směnu pozemku — Pila Nový dvůr
  - Projednání žádosti Záchranné stanice živočichu Makov
  - Informace o jednání o nových webových stránkách obce
  - Informace kanalizace Zelená hora II. Etapa
  - Informace — příprava opravy komunikace Zelená hora
  - Informace o kontrole krizového řízení obce a SDH
  - informace o opravě elektroinstalace v budově OÚ
  - Projednání návrhu o podání žádosti o dotaci SMOOS
  - Informace o průběhu 10. ročníku běhu K-H-K

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Červenec 2016
 • - Informace „Dětský letní tábor Hubenov“
  - Informace kanalizace Zelná Hora II.etapa
  - Informace příprava opravy komunikace
  - Projednání žádosti SOBu o finanční dar
  - Informace „Pouťové atrakce“
  - Informace o průběhu 20.ročníku fotbalového turnaje

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - květen 2016
 • - Informace o ukončení prací místnosti v budově bývalé škole
  - Informace o nákladech na společenský večer- 14. 5. 2016
  - Vítání občánků- 28. 5. 2016

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - červen 2016
 • - Projednání a schválení věcného břemene E-on, čp. 70
  - Informace „Dětský letní tábor Hubenov“
  - Informace „Skautský tábor pod Hubenovem“
  - Informace o podané žádosti T. R.
  - Informace, nové webovky obce Kocelovice
  - Příprava fotbalového turnaje- 20. ročník

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - duben 2016
 • - Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Kocelovice za rok 2015 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kocelovice za rok 2015
  - Projednání a schválení Účetní závěrky obce Kocelovice za rok 2015
  - Projednání a schválení Závěrečného účtu svazku obcí Niva za rok 2015 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Niva za rok 2015
  - Projednání a schválení Účetní závěrky Svazku obcí Niva za rok 2015
  - Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí, věcná břemena pro firmu E-on, přívod el. energie pozemky par.č. 32 a 1943/1 k.ú. Kocelovice
  - Informace o stavu podaných žádostí o dotace pro rok 2016
  - Projednání žádosti o neinvestiční dotaci - Charita Strakonice
  - Projednání žádosti o neinvestiční dotaci - Svaz tělesně postižených Blatná
  - Informace o přípravě II. Etapy kanalizace „Zelená hora"
  - Informace o přípravě stavby „Komunikace — Zelená hora"
  - Příprava vítání občánků

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - březen 2016
 • - Projednání nabídky firmy DAS
  - Informace o kácení v porostu na pozemku par. Č. 2053 ( u Mělče)
  - Informace o výsledku auditu krajského úřadu
  - Příprava vítání občánků

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - únor 2016
 • - Projednání a schválení žádosti SDH o neinvestiční dotaci
  - Informace o kontrole ČIŽP České Budějovice v obecních lesích
  - Informace o lesním porostu na pozemku par.č. 2053
  - Informace o možnosti získání dotace na revitalizaci „Lipové aleje“
  - Informace o možnosti získání dotace na dodávkové auto pro SDH
  - Informace o setkání s hejtmanem Jihočeského kraje v Blatné
  - Informace o možné náhradě venkovního Vánočního stromu

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - leden 2016
 • - Projednání žádosti Sokola Bělčice o finanční dar
  - Informace o podaných žádostech o dotace na rok 2016
  - Informace o projektech „Revitalizace zeleně“ v k.ú. Kocelovice
  - Informace o hospodaření v obecních lesích v roce 2015
  - Informace o plánované výměně osvětlovacích těles veřejného osvětlení
  - Projednání návrhu na navýšení hodinové sazby na dohody o provedení práce
     členové ZO projednali a schválili návrh na navýšení hodinové sazby za práce prováděné na
     „Dohodu o provedení práce". Od 1.1.2016 bude hodinová sazba ve výši 80,- Kč/hodinu

Stránky

Subscribe to Kocelovice.eu RSS Vše o Drupal.